Voorwaarden

Voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Shine XL 

 1. Al onze prijzen en vermeldingen zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
 2. Al onze prijsvermeldingen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 3. leveringen zijn onze Service en Garantie voorwaarden van toepassing. Een afdruk van deze voorwaarden verstrekken wij u op verzoek gaarne. Onze Service en Garantie Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 16082286
 4. Leveringen van verbruiksartikelen uit ons groothandelsassortiment van € 100,= exclusief BTW of meer worden franco huis geleverd. Voor apparatuur ( alles met een stekker) en meubilair ( ook tabourets etc. ) kan echter een extra verzend-toeslag van € 8,= in rekening worden gebracht.
 5. Bij leveringen van minder dan € 250,= exclusief BTW wordt altijd € 6,95= exclusief BTW in rekening gebracht voor vracht / administratie / milieu etc. ( BTW over deze bijkomende kosten is verplicht )
 6. Bij leveringen met meer dan 15 liter vloeistof ( alcohol-demiwater-spray-vloeistof etc.) moeten wij bij verzending een vloeistoffen-transport-toeslag van € 0,50 euro per elke extra liter in rekening brengen. Dit ter dekking van extra vervoersrisico's, document-eisen en milieu eisen. Tot 15 liter per zending gelden geen meerkosten.
 7. Onze levertijden zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij leveren zo snel mogelijk, doch kunnen geen levertijden garanderen. Opgegeven levertijden dienen als streeftijden te worden beschouwd.
 8. Het risico voor schade of vermissing tijdens transport of verzending etc. is altijd voor risico van de koper. Goederen reizen voor risico van de koper.
 9. Indien uw bestelling niet compleet kan worden verzonden vermelden wij de manco-levering bij de hoofdzending. Indien u automatische nazending van de manco-levering wenst dient u ons dit apart te berichten. Uw nazending wordt dan door ons direct na binnenkomst van de ontbrekende goederen verzonden. Nazendingen van meer dan € 75,= excl. BTW, worden franco huis nageleverd. Voor nazendingen van minder dan € 75,= euro wordt € 5,= euro excl BTW voor vracht en administratie in rekening gebracht.
 10. Levering vindt plaats wanneer de betaling op de rekening van Shine XL is bijgeschreven
 11. U bestelling wordt alleen uitgeleverd als alle eerdere facturen volledig zijn voldaan.
 12. Onder "Levering door onze Eigen Dienst" wordt verstaan: aflevering door onze eigen besteldienst / chauffeur / personeel of een direct door ons ingehuurde bestel-, transport- of koeriersdienst. Standaard afleveringen door onze eigen dienst kosten minimaal € 55,= ( zie vigerende service prijslijst ). Wij hebben het recht eenzijdig en bindend te beslissen dat een bepaalde levering alleen door onze Eigen-Dienst kan worden afgeleverd. Dit gebeurt standaard bij ( groter ) meubilair en bepaalde apparatuur.
 13. Standaard leveringen door onze Eigen-Dienst worden op het aflever-adres afgeleverd tot direct achter de eerste deur op de begane grond. Er moet bij de standaard afleveringen door onze Eigen Dienst altijd iemand van de afnemer aanwezig zijn om de chauffeur te helpen met lossen ( met name zwaar meubilair ). Speciale levering verder dan eerste deur op begane grond, of speciale levering met installatie, of speciale levering met 2 personen omdat klant niet kan helpen bij lossen van de zending, wordt altijd apart berekend danwel aangeboden als "toeslag speciale levering ", en geschiedt enkel op uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag van de afnemer, en tegen meerprijs van minimaal € 75,= per aflevering.
 14. Reclames kunnen mondeling of telefonisch geschieden, doch dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 3 dagen na factuurdatum. Reclames na deze termijn kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een reclame conform hiervoor beschreven procedure worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Bij acceptatie door ons van een geldige reclame, zullen wij tegen teruggave van de geleverde goederen zorgen voor gratis herlevering, reparatie, of crediteren onder aftrek van 15% van de netto factuurwaarde. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van welke vorm van schadevergoeding dan ook.
 15. Retour-zendingen geschieden in principe altijd op kosten van de afnemer, en worden alleen geaccepteerd na onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ongefrankeerde retouren worden altijd door ons geweigerd. Na acceptatie van een retour-zending kunnen wij in bepaalde gevallen beslissen de afnemer schadeloos te stellen voor de kosten van retour-zending.
 16. Voor deelleveringen gelden al deze verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig en evenzeer als voor integrale leveringen.

 

 

TOP